Do in Thai : LOGO Social Innovation & Innovative Learning

Plearn (เพลิน) เรียนรู้อย่างสนุกสนาน บนพื้นฐานของเทคโนโลยี

plearn

Play & Learn

Plearn (เพลิน) มาจากแนวคิด Play + Learn (เล่น + เรียนรู้) นอกจากนั้นคำว่า เพลิน ในภาษาไทยเอง ก็สื่อความหมายถึงความสนุกอารมณ์ดี โครงการนี้ จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเน้นไปที่การพยายามคิดค้น ออกแบบ และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และ/หรือ สื่อที่ช่วยสร้างเสริมและเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ ที่ให้ความเพลิดเพลิน + ความรู้และความตระหนักรู้ไปในตัว

Beyond the Plearn

ในบางครั้ง ตัวชี้วัดที่แท้จริงของนวัตกรรมหรือผลงานใดๆ ที่เกิดขึ้น อาจเป็นการที่สิ่งๆ นั้น นวัตกรรมนั้น ได้สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้คนได้เรียนรู้ถึงปัญหาและประโยชน์จากการมีนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา การเกิดยอมรับในตัวปัญหา ไม่ใช่ตัวนวัตกรรม หากทำได้ ผลสัมฤทธิ์ทุกตัวชี้วัด จะเกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างยั่งยืน นั่นคือคำนิยามคำว่า เรียนรู้ และ ตระหนักรู้ ที่เรากำลังลงมือทำ ในพื้นที่จุดเล็กๆ จุดหนึ่งของสังคม

Plearn (เพลิน) related projects