Do in Thai : LOGO Social Innovation & Innovative Learning

Our Social Responsibility why do we work with happiness

social-responsibility

ดูอินไทย กับ กิจการเพื่อสังคม:

ออกแบบและพัฒนาโครงการและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยการมองปัญหา ติดตามและวิเคราะห์ความต้องการ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหา เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต หรือตอบสนองความต้องการ และนำโครงการและแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นออกสู่สังคม
กระบวนการเช่นนี้จะทำให้เกิดโครงการและแอพพลิเคชั่นของ ดูอินไทย สามารถสร้างคุณค่าได้ตั้งแต่จากต้นน้ำ (การริเริ่ม) ถึงปลายน้ำ (การนำไปใช้) เพราะในทุกๆ ขั้นตอน ทุกๆ เรื่องราวที่จะเกิดขึ้น ล้วนเกิดจากการนำสังคมเข้ามาเป็นที่ตั้ง
ผลกำไรที่คาดหวัง อาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ในรูปของ ซึ่งแท้จริงแล้ว ยังมีผลกำไรแฝงที่ได้ตามมา คือ ความสุข ผู้คน (Connection) องค์ความรู้ และการได้ร่วมเป็นส่วนที่สร้างสรรค์ส่วนหนึ่ง (น้ำดี) ของสังคม

ที่ ดูอินไทย เราทำงานบนแนวคิด:

แนวคิดสีเขียว (Eco + Green) ไม่เป็นพิษ (และไม่เป็นภัยต่อสังคม) พัฒนาโดยเน้นไปที่การอนุรักษ์ธรรมชาติ บนพื้นฐานของความประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พอดี สมดุลกับการใช้งานและตรงความต้องการอย่างแท้จริง มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ลดการพึ่งพาภายนอก และมีคุณธรรม
ความยั่งยืน (ของสิ่งที่ทำลงไป) ด้วยดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในบริบทของความเป็นไทย

ในการดำเนินกิจการในลักษณะ Social Enterprise ดูอินไทย จึงมีการแบ่งปันรายได้และผลกำไร:

มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กมีความจำเป็นต้องการใช้เลือดเทียมหรือสารโปรตีนใช้ทดแทนเลือด (ALBUMIN) เป็นจำนวนมาก

โครงการเด็กไทยไอที สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายทั่วไปขั้นต้นในการออกเดินทางของวิทยากร โดยไม่ขอรับหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ทางสถานศึกษาหรือทางคณะผู้จัดให้มีการบรรยายร่วมสนับสนุนและสมทบทุนในการเดินทางในโครงการเด็กไทยไอที ได้ที่นี่ครับ
E-Mail Address: giving.with.us@do.in.th