Do in Thai : LOGO Social Innovation & Innovative Learning

Our Story where an inspiration was began

ปี 2555 (2012)
จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552-2554 ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และการเมือง ทำให้ผู้ก่อตั้งและทีมงาน ดูอินไทย เน็ตเวิร์ค ได้ย้อนกลับมาทบทวนทิศทางและมองหาพื้นที่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมได้ดีขึ้น มั่นคงขึ้น และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยไม่ละทิ้งเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น จนได้ข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ
  • เปลี่ยนชื่อจาก ดูอินไทย เน็ตเวิร์ค กลับมาเป็น ดูอินไทย เพื่อให้เกิดความกระชับและเข้าได้ง่ายมากขึ้น
  • มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านช่องทางการสื่อสารและอุปกรณ์สมัยใหม่ เพราะคุณภาพของคนและสังคม สามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และลงมือทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน
  • มุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้างทีมงานวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่มีคุณภาพ โดยมีปลายทางเพื่อคืนคุณค่าสู่สังคมไทยและสังคมโลก
  • จัดตั้ง ดูอินไทย เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจ (บริษัท จำกัด) เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการของ Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม) ในการต่อยอดนวัตกรรมดีๆ เพื่อการคืนกำไรส่วนหนึ่งกลับสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2553-2554 (2010-2011)
จาก 2 ปี ในการลองผิดลองถูก คิดค้น วิจัย ออกแบบและพัฒนาทั้งแนวคิด วิธีการ และแอพพลิเคชั่น ก็ทำให้เกิดการก่อตั้ง ดูอินไทย เน็ตเวิร์ค ขึ้นอย่างเป็นทางการ ดูอินไทย เน็ตเวิร์ค มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ร่วมกันของคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์รวม 5 รุ่น และมีการทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้จำนวนหนึ่ง โดยนำข้อเสนอและคำแนะนำ จากสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆ เพื่อให้เกิดปรับปรุงรูปแบบที่ดี ทั้งนี้ทีมงานผู้พัฒนาจึงเปิดเว็บไซต์หลัก ที่ใช้เวลาทดสอบ วิจัย รวมถึงพัฒนามาตลอด 2 ปี ในกลางปี 2554 เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเล็กๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนร่วมกัน

ปี 2552 (2009)
ในปี 2552 นี้ เว็บแอพพลิเคชั่นตัวแรกที่เปิดตัวให้ใช้งานได้ทั่วไปบนอินเตอร์เน็ตได้เกิดขึ้น จากการถอดบทเรียนและเรียนรู้วิธีคิดในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ในขณะนั้นว่า Student in Thai แต่ต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้กว้างขึ้น จนได้ชื่อใหม่เป็น ดูอินไทย และจดทะเบียน URL ของเว็บไซต์ว่า do.in.th เว็บไซต์นาม ดูอินไทย ตัวแรกนั้น จะเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ของผู้ใช้งานกับเพื่อนๆ คนอื่นในเว็บไซต์ โดยมีสโลแกนหรือแนวคิดหลักในการสร้างฐานการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ซึ่งมีการพยายามทำให้ผู้ใช้งานได้ร่วมลงมือทำสื่งดีๆ ร่วมกัน จากโลกออนไลน์ สู่โลกแห่งความเป็นจริง

ปี 2551 (2008)
กลุ่มนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ เว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งตอบสนองความต้องการต่อการใช้งานเว็บไซต์ยุคใหม่สำหรับคนไทย เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของเด็กไทย จึงได้นำรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นมาประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกในการติดต่อ สื่อสาร และสร้างสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย โครงการ Fairytale Project จึงเกิดขึ้น มาเป็นครั้งแรกในปีนั้นเอง โดยมีการใช้ Fairytale เป็นเหมือนชื่อกลางในการเรียกแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนมา ไปประยุกต์ใช้งานเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในด้านใดด้านหนึ่งอย่างสร้างสรรค์ และถือได่ว่า Fairytale Project เป็นแนวคิดแรกและเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของ ดูอินไทย ในปัจจุบันและรวมถึงอนาคต